Právě teď DOPRAVA ZDARMA NAD 500 Kč! Po celé ČR na adresu, Zásilkovnu nebo Balíkovnu. více info | Vrácení a výměna zdarma!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Chci POVLEČENÍ.cz , provozovaného společností Textil Soldán s.r.o.


I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Textil Soldán s.r.o., IČ 28333641, DIČ CZ28333641, se sídlem Vejvanovského 469/8, 767 01 Kroměříž, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61930 jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "kupující").

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Právní vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, s reklamačním řádem a podmínkami a způsoby dopravy a platby, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 • si neúčtuje žádné další poplatky či náklady na prostředky komunikace na dálku,
 • požaduje úhradu kupní ceny před nebo při převzetí plnění kupujícím (např. dobírkou nebo platbou předem),
 • může požadovat zaplacení zálohy nebo obdobné platby pokud se jedná o objednávku speciálního zboží nebo služby, zboží vyráběného nebo upraveného na zakázku, nebo zboží v množství, které není obvyklé, a že prodávající v případě takového požadavku bude kupujícího neprodleně informovat,
 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých dalších daní a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží,
 • v případě, že kupujícím je spotřebitel, a smlouva byla uzavřena prostředky komunikace na dálku, má tento právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (kromě případů, pro které není možné od smlouvy odstoupit), pro odstoupení od smlouvy platí podmínky uvedené níže v těchto všeobecných obchodních podmínkách,
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
 • smlouva, respektive příslušný daňový doklad bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž prodávající umožní kupujícímu přístup k těmto dokumentům na jeho žádost,
 • v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatit u prodávajícího na telefonní lince +420 607 233 332, na e-mailové adrese info@chcipovleceni.cz nebo v provozovně prodávajícího, případně se lze se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru,
 • podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

III. Smlouva

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží nebo službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník prodávajícího, ať už na pobočce, po telefonu, nebo při e-mailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek včetně reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabytí vlastnického práva k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce, kupujícímu podnikateli věc odevzdá předáním prvnímu dopravci k přepravě a umožní mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Prodávající poskytne kupujícímu dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí věci. Prodlením kupujícího s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění vhodným způsobem znovu prodat. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží. Tato lhůta je určena zejména k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel nemusí uvádět důvody, pro které od smlouvy odstupuje.

Odstoupení od smlouvy oznámí spotřebitel prodávajícímu například prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je zaslán spolu se zbožím, nebo je k dispozici ke stažení na stránkách prodávajícího. Odstoupení od smlouvy zašle nebo předá spotřebitel kupujícímu e-mailem, korespondenčně, nebo osobně v provozovně prodávajícího.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené a neopotřebené, čisté, s kompletní dokumentací, pokud možno včetně původního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Je-li vrácené zboží poškozené nebo došlo ke snížení jeho hodnoty porušením povinností kupujícího nebo nakládáním s ním jinak, než je s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nutné, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem nebo způsobem, na kterém se strany dohodnou. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže jeho odeslání.

Kupující spotřebitel má také právo na vrácení nákladů na dodání zboží prodávajícím. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, může prodávající vrátit spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

Právo odstoupit od smlouvy nemůže spotřebitel uplatnit zejména u smluv:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (dle vyjádření České obchodní inspekce lze za úpravu podle přání spotřebitele považovat i rozstříhání zboží prodávaného v metráži na jednotlivé kusy nebo ustřižení množství menšího než je obvyklé, a které nelze s nesníženou hodnotou opětovně prodat),
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • na dodávku zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • na poskytování služeb, k jejichž splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení v ostatních případech

V případě, že kupujícím je podnikatel, může mu prodávající nabídnout dohodu o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě vrácení zboží kupujícím podnikatelem bez předchozí domluvy podmínek, bude zboží vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené s kupujícím a marketingovým účelům prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (např. sdělení jména a adresy dodání přepravci). Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových účelů prodávajícího, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro výše zmíněné účely. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a uchováváním.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu prodávajícího jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na prostředky komunikace na dálku na straně kupujícího.

Akční, zlevněné a výprodejové ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

VII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího.

VIII. Platební a dodací podmínky

Dodací a platební podmínky včetně cen dopravy jsou upraveny v samostatném dokumentu "Doprava a platba" dostupném na webu a v provozovnách prodávajícího, dokument zobrazíte také kliknutím na tento odkaz.

Zboží dále zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balící pásky prodávajícího, poškození krabice, ...) podle předloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou nebo je poškozená nebo neúplná.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

IX. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a řešení sporů

Odpovědnost za vady a záruční podmínky prodávajícího se řídí reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list obvykle slouží doklad o koupi. Více podrobností naleznete v reklamačním řádu.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce . Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 01. 2023 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek a jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na https://www.chcipovleceni.cz/obchodni-podminky/.